Salgs- og leveringsbetingelser samt persondatapolitik for TempLog ApS

1. Indledning

Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg/enhver leverance fra TempLog ApS (herefter benævnt ”TL”) på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

2. Generelle bestemmelser

2.1 Tilbud og accept

Ethvert tilbud fra TL er gældende i 30 dage regnet fra datoen angivet i TL’s tilbud, medmindre anden frist fremgår af tilbuddet.

Ved modtagelse af bestilling fremsendes en skriftlig ordrebekræftelse. Kunden er opfordret til straks at gennemgå ordrebekræftelsen for eventuelle afvigelser fra kundens bestilling. Såfremt TL ikke har modtaget indsigelser fra kunden inden 5 dage fra modtagelse af ordrebekræftelsen, dokumenterer ordrebekræftelsen den indgåede aftale.

Enhver indsigelse mod ordrebekræftelsen modtaget indenfor ovennævnte frist, anses som et nyt tilbud, der kræver TL’s accept for indgåelse af bindende aftale.

2.2 Afbestilling/annullation

Indgåede aftaler er bindende og kan ikke uden TL’s accept annulleres eller afbestilles af kunden.

2.3 Tekniske oplysninger, vejledninger, mv.

Prislister, produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data i produktbeskrivelser, brochurer, PowerPoint præsentationer, på TL’s hjemmeside, mv. er kun vejledende. TL’s oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen.

2.4 Priser

Priser på TL’s hjemmeside er alene vejledende, da den endelige aftalte pris er baseret på tilbud for kundens behov.

Alle prisangivelser er ekskl. moms samt andre afgifter, herunder leveringsomkostninger og montage.

Udover det aftalte vederlag har TL krav på godtgørelse af alle omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med leverancen.

2.5 Betaling

Medmindre andet skriftligt fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse, skal betalingen ske inden 14 dage, regnet fra fakturadato.

Ved overskridelse af betalingsfristen forrentes det udestående beløb med en rente svarende til 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen til betaling sker. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er TL – uden at dette pådrager TL noget erstatningsansvar – berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng og til at forlange kontant betaling.

2.6 Ejendomsret og ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det leverede tilhører TL, medmindre andet fremgår af aftalen. Uanset aftale om ejendomsrettens overgang bevarer TL altid ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Kunden forpligter sig i denne periode til at holde leverancen brand-, tyveri-, og vandskadeforsikret til nyværdi og ikke foretage nogle ændringer, flytning, pantsætning, udlejning eller udlån af leverancen.

2.7 Garanti

Der ydes ikke garanti fra TL’s side, med mindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. TL har ej heller ansvar for produkternes eventuelt manglende overensstemmelse med gældende normer og vejledninger, med mindre disse udtrykkeligt er anført i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

2.8 Levering og leveringstid

Leveringstid- og sted af ydelsen fremgår af ordrebekræftelse.

Undlader køber at modtage produkterne, selv om TL har stillet disse til købers disposition, erklærer køber sig indforstået med, at TL er berettiget til enten,
a)   at sælge produkterne og hos køberen indkassere den heraf flydende difference i pris og udgift eller,
b)   at fastholde købet overfor køber, i hvilket tilfælde køberen skal hæfte for produkternes faktureringspris og deres oplagringsomkostninger.

Risikoen for produkternes undergang går over på køber fra det tidspunkt, hvor købers forhold bevirker, at levering ikke kan finde sted.

Køber kan ikke påberåbe sig en forsinkelse som hæve- eller erstatningsbegrundende omstændighed med mindre, køber dokumenterer, at forsinkelsen skyldes fejl og forsømmelser hos TL.

2.9 Skader, mangler og reklamation

Synlige skader eller skader der burde have været opdaget, og som konstateres eller kunne konstateres ved modtagelsen af leverancen fra transportør skal noteres på fragtbrevet og/eller modtagerkvittering i forbindelse med kundens kvittering for modtagelse. Forholdet skal samtidig meddelelse til TL.

Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af leverancen samt at undersøge denne for eventuelle mangler.

TL hæfter alene for oprindelige mangler. Konstaterer kunden oprindelige mangler, skal kunden straks og senest 3 arbejdsdage efter, at den oprindelige mangel er kommet til kundens kendskab, skriftligt reklamere til TL med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

Reklamationsperioden er for alle leverancer 12 måneder fra leveringstidspunktet, medmindre en længere reklamationsperiode udtrykkeligt og skriftligt er aftalt med parterne. Ethvert mangels krav, uanset art, skal senest være gjort gældende inden reklamationsperiodens udløb. I modsat fald er kunden afskåret fra at påråbe sig manglen.

2.10 Mangels beføjelser

I tilfælde, hvor der konstateres oprindelige mangler, er TL berettiget til efter TL’s eget valg indenfor rimelig tid, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et rimeligt forholdsmæssigt afslag. Såfremt TL vælger omlevering, afhjælpning eller yder forholdsmæssigt afslag kan kunden ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.

Har kunden gjort mangler gældende, og viser det sig, at der ikke foreligger mangler, som kan gøres gældende overfor TL, har TL ret til at kræve vederlag for det udførte arbejde i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste for konsulentbistand, service, mv.

2.11 Produktansvar

TL er ansvarlig for personskade og for skade på forbrugsting  efter de regler der fremgår i produktansvarsloven.

Herunder fraskriver TL sig ethvert produktansvar i henhold til de ikke lovhjelmede, men i retpraksis udviklede produktansvarsregler.

Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på TL’s produktansvarsforsikring.

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele TL, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller der er fare for, at en sådan skade vil indtræde. I den udstrækning TL måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde TL skadesløs i samme omfang, som TL’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelse.

2.12 Ansvarsfraskrivelse og begrænset hæftelse

TL fraskriver sig ethvert ansvar, herunder ansvar for forsinkelse, der ikke er opstået som følge af grov uagtsomhed udvist af TL.

Ansvarsbegrænsning efter dette afsnit indskrænker ikke TL’s forpligtelser eller ansvar efter ufravigelig lovgivning.

TL hæfter i intet tilfælde, uanset på hvilket grundlag et krav rejses eller graden af uagtsomhed, for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, forvanskning af meddeleser, tab af forventet besparelse og lignende, ligeledes fraskriver TL sig ethvert ansvar for tab af data, software eller bios eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf.

TL’s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, kunden har erlagt for den del af leverancen (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.

TL’s ansvar for forsinkelse kan ikke overstige et beløb svarende til DKK 10.000,00.

TL’s samlede erstatningsansvar er beløbsmæssigt maksimeret til DKK 500.000.

2.13 Force Majeure

TL har ret til helt eller delvist at annullere ordren eller at udsætte leveringen, hvis levering må anses for udelukket på grund af force majeure eller forhold der må sidestilles hermed, herunder krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, brand, dødsfald og sygdom, driftsforstyrrelser, råvaremangel, mangel på arbejdskraft, regeringsindgreb af enhver art, import- og udførelsesforbud samt transportvanskeligheder, uden at TL skal være forpligtet til at bevise indflydelsen heraf på udførelsen af ordren.

2.14 Hemmeligholdelse

TL er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som TL modtager vedrørende kundens virksomhed. Kunden forpligter sig til at henneligholde fortrolige oplysninger vedrørende TL. Parternes hemmeligholdelse vedvarer i 3 år efter, at aftalen er ophørt.

2.15 Markedsføring

TL er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende kunden som reference med kundes logo og navn.

2.16 Persondata

Kunden er ansvarlig for at persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelsen om sikkerhed, overholdes, og TL kan ikke gøres ansvarlig herfor.

2.17 Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem TL og kunden skal afgøres efter dansk ret.

Tvist afgøres ved domstolen ved TL’s værneting.

Uanset ovenstående kan TL vælge at lade en tvist afgøre ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Sagen behandles der i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling ag sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i København.

3. Persondatapolitik

3.1 Cookie-politik
Som langt de fleste andre websites benytter vi cookies til at registrere oplysninger af teknisk karakter, gøre navigationen på websitet brugervenlig samt til statistiske formål i forbindelse med at måle trafikken på websitet. En cookie er en meddelelse, som webserveren giver til webbrowseren. Dens opgave er bl.a. at registrere besøgsmønstre på et website. Alle de indsamlede oplysninger er ikke-personrelaterede. Dvs. du vil ikke kunne identificeres. Informationerne indsamles udelukkende for systemadministrationen og for at forbedre brugervenligheden på sitet.

4. Særlige bestemmelser

4.1

Det månedlige abonnement dækker brugsretten til udstyret samt almindelig support.  Lejen betales 3 måneder forud. Første betalingsperiode forfalder til betaling den 1. i den måned der følger efter aftales underskrift.

4.2

Nærværende aftale løber i 12 måneder fra aftales underskrift. Opsigelse af denne aftale skal ske skriftligt  40 dage før lejeperiodens udløb. Hvis opsigelse ikke har fundet sted inden dette tidspunkt, forlænges lejeperioden hver gang med 12 måneder.